Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

Werktijden & Toeslagen

Eenzijdige aanpassing van de werktijden in de onderneming mogelijk?

Het eenzijdig door de werkgever aanpassen van de werktijden binnen de onderneming is geen eenvoudige aangelegenheid. Het aanpassen van de bedrijfstijden gebeurt in eerste instantie met een OR of PVT (als die er is). Als de werkgever afspraken over het aantal te werken uren per dag wilt aanpassen, dan betreft dit de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer en moet de werkgever dit per individu afstemmen omdat de arbeidsovereenkomst dan wordt aangepast. Wel kan de directie op grond van zwaarwegende bedrijfseconomische belangen voorbijgaan aan deze individuele weg en met de OR of PVT dan wel eenzijdig iets anders gaan vastleggen. Maar dat laat vervolgens onverlet het recht van de individuele werknemer om tegen een dergelijke afspraak bezwaar te maken en dan kan uiteindelijk het individuele belang zwaarder wegen dan het bedrijfsbelang.

Als iemand tussen 20.00 en 21.00 uur een uur overwerkt en hij krijgt 10 euro per uur. Wat krijgt hij dan totaal voor dat uur tussen 20.00 en 21.00 uur?

Antwoord: 25% over € 10 in verband met overwerk en 25% over € 10 in verband met werken na 20.00 uur. Dus € 10 + € 2,50 + € 2,50 = € 15.

Als iemand de hele week gewerkt heeft (40 uur) en op zaterdag werkt van 9.00 tot 12.00 uur en hij verdient 10 euro per uur, wat verdient hij dan in de uren van 9.00 tot 12.00 uur op die zaterdag?

Antwoord: 25% over € 20 en 50% over € 10 in verband met overwerk en 25% over € 30 in verband met het werken op zaterdag. Dus € 30 + € 5 + € 5 + € 7,50 = € 47,50.

Als iemand 4 dagen gewerkt heeft en 1 dag vakantie gehad en dan op zaterdag werkt en hij verdient 10 euro per uur, wat verdient hij dan in de uren van 9.00 tot 12.00 uur op die zaterdag?

Antwoord: geen vergoeding voor overwerk omdat er in die gehele week niet meer is gewerkt dan de werkweek van een voltijder. 25% over € 30 in verband met het werken op zaterdag. Dus € 30 + € 7,50 = € 37,50.

Toeslagen voor inconveniënte uren en voor overwerk: wat is het verschil tussen de toeslagen uit de artikelen 35 t/m 39 en de overwerktoeslag van artikel 42?

De toeslagen zoals genoemd in de artikelen 35 t/m 39 hebben alle betrekking op het tijdstip en de dag waarop wordt gewerkt. De normale bedrijfstijden noemen wij ‘de dagspiegel’, de overige uren noemen wij ‘inconveniënte uren’. Voor de normale dagspiegel geldt geen inconventiëtoeslag’. Buiten de normale werktijden van de onderneming geldt wel een inconventiëtoeslag. Daarnaast kent de CAO de overwerktoeslag van artikel 42. Dit is een separate toeslag die kan plaatsvinden tijdens de normale dagspiegel maar ook tijdens inconventiëne uren. In dit laatste geval is er sprake van twee toeslagen die naast elkaar moeten worden uitbetaald.

Wanneer ontstaat het recht op een overwerktoeslag?

In artikel 42 lid 1 van de CAO wordt gesproken over 0,5 uur op een normale werkdag. Deze bepaling moet echter niet op dagbasis maar op weekbasis worden toegepast met als basis de werkweek van een voltijder. Dus als de normale werkweek 40 uur bedraagt, dan is er pas sprake van overwerk indien een werknemer in die week meer dan 40,5 uur heeft gewerkt én het overwerk niet via de tijd-voor-tijd-regeling van lid 6c wordt gecompenseerd. Een deeltijder heeft in dit voorbeeld eveneens pas recht op overwerktoeslag indien hij/zij in een week eveneens meer dan 40,5 uur werkt, zie artikel 20 lid 3 CAO.

Als iemand op een feestdag werkt die tevens buiten de dagspiegel van regeling A (7-18 uur) of B (6-20 uur) valt, geldt dan alleen de feestdagentoeslag van artikel 41 (100% toeslag en een extra vrije dag) of moet deze worden gestapeld met de toeslag van re

De vraag is hoe te handelen als een zondag een feestdag blijkt te zijn. Het antwoord is geen stapeling: het is óf een zondagstoeslag óf een toeslag voor een feestdag met dien verstande dat indien het een feestdag is, de extra vrije dag altijd gegeven moet worden. Er is bij het werken op een feestdagen alleen stapeling indien er tevens sprake is van overwerk. Dus alleen de overwerktoeslag van artikel 42 zou nog naast de feestdagentoeslag kunnen komen. De toeslagen van de artikelen 36-39 spelen geen rol omdat daarvoor de feestdagentoeslag in de plaats komt.